فایل‌های سخنرانی

مدیریت استراتژیک برند

معماری برند

اصول بازاریابی

مدیریت استراتژیک بازاریابی

تحقیقات بازاریابی

مدیریت محصول و خدمت

استراتژی‌های بازار و بازاریابی

مدیریت ارتباط با مشتریان

مدیریت ارتباطات یکپارچه بازاریابی

مدیریت تبلیغات

ارزیابی عملکرد کارکنان فروش و بازاریابی

مدیریت توزیع

روش تحقیق برای مدیران

تحلیل داده‌ها برای مدیران