تحصیلات حرفه‌ای

 

عنوان دوره

سال

نام مؤسسه

مدیریت منابع انسانی (یکساله)

۱۳۸۵

سازمان مدیریت صنعتی

پریماورا (Primavera)

۱۳۸۶

سازمان مدیریت صنعتی

رویکرد اجتماعی اقتصادی مدیریت (SEAM)

۲۰۰۴

موسسه ISEOR/دانشگاه لیون فرانسه

دوره حرفه‌ای مدیریت پروژه (PMP)

۲۰۰۸

موسسه آلدیون– سازمان مدیریت صنعتی

دوره حرفه‌ای مدیریت پروژه (PMP)

۲۰۰۸

موسسه‌والنس– سازمان مدیریت صنعتی

دوره حرفه‌ای مدیریت برنامه (PgMP)

۲۰۰۸

موسسه آلدیون– سازمان مدیریت صنعتی

مدیریت استراتژیک

۱۳۸۳

سازمان مدیریت صنعتی

استاندارد ایزو ۹۰۰۰:۲۰۰۰

۱۳۸۲

مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

استاندارد ایزو ۹۰۰۰:۲۰۰۸

۱۳۸۹

A.g.R

اصول و فنون مذاکره

۱۳۸۴

سازمان مدیریت صنعتی

Train The Trainer

۱۳۸۸

موسسه DNV

داده کاوی

۱۳۸۶

سازمان مدیریت صنعتی

رهبری

۲۰۰۷

سازمان مدیریت صنعتی

The Future of World Wide Web

۱۳۸۶

سازمان مدیریت صنعتی

Emerald

۲۰۰۷

IIN