رضایت مشتری (Customer Satisfaction)

رضایت در واقع روش مستقیمی برای اندازه‌گیری میزان تمایل مشتریان برای گرایش یه یک برند است. یک اندازه‌گیری مستقیم از رضایت می‌تواند در ارتباط با مشتریان موجود که محصول یا خدمت را در یک دو‌ره‌ی یک خاص استفاده کرده‌اند، به کار رود. (Aaker,1996)

بر طبق تعریف هان و گرونینگ از رضایت که متقدند: رضایت وسعت احساس مطلوب ایجاد شده به خاطر انتظارات مثبت روابط برقرار شده است، رضایت در واقع مفهوم گسترد‌ه‌ای در ادبیات بازاریابی است و به عنوان یکی از پیامدهای ارزش ویژه‌ی برند در نظر گرفته می‌شود. (Hon and Grunig,1999)

رضایت احساسی است که از فرآیند ارزیابی آن‌چه دریافت می‌شود در برابر آن‌چه مورد انتظار است، تصمیم برای خرید و خواسته و نیاز و تمام متعلقات آن نتیجه می شود.(Armstrong & Kotler,2005)