نکات برند

برندها برنده اند

برندها برنده اند و بی برنامه، برندها می میرند. برند محصول مدیریت موفق بازاریابی است که بایستی در ابتدا به ان فکر و برای ان برنامه ریزی کرد ولی اخرین چیزی است که از مدیریت موفق حاصل می شود.   منبع: پایگاه اطلاع رسانی دکتر محمد آزادی http://mohammadazadi.ir

هر گردی، گردو…

هر گردی، گردو نیست. همه برندها مشهورند ولی هر مشهوری برند نیست.   منبع: پایگاه اطلاع رسانی دکتر محمد آزادی http://mohammadazadi.ir

اگر برای خود موقعیت یابی…

اگر برای خود موقعیت یابی نکنید، در نهایت افراد برداشتشان را از شما خواهند داشت.   منبع: پایگاه اطلاع رسانی دکتر محمد آزادی http://mohammadazadi.ir

دارايي‌هاي نامشهود قراردادي

دارايي‌هاي نامشهود قراردادي عبارتند از: توافق نامه هاي ليسانس، قراردادهای تبليغات، قراردادهاي احداث، قراردادهاي مديريتي، قراردادهاي تامين يا خدمات، قراردادهاي ليزينگ و…   منبع: پایگاه اطلاع رسانی دکتر محمد آزادی http://mohammadazadi.ir    

دارايي هاي نامشهود برند

دارايي هاي نامشهود برند عبارتتد از: ١- داراييهاي بازاريابي ٢-داراييهاي قراردادي ٣-داراييهاي تكنولوژيك ٤-داراييهاي مرتبط با مشتريان   منبع: پایگاه اطلاع رسانی دکتر محمد آزادی http://mohammadazadi.ir    

برند همان شهرت است؟

برند با شهرت متفاوت است. برند هویت است و شهرت ادراک از هویت.   منبع: پایگاه اطلاع رسانی دکتر محمد آزادی http://mohammadazadi.ir