نقش برند در اقتصاد کشور-رادیو اقتصاد

نقش برند در اقتصاد کشور-رادیو اقتصاد

دکتر محمد آزادی – برنامه اقتصاد فردا – رادیو اقتصاد – کاری از: گروه اقتصاد، دانش و پیشرفت 

 

بخش اول

 

بخش دوم