ارزش ویژه برند (Brand Equity)

مجموعه‌اي از اموال، تعهدات و بدهي‌هايي كه به يك نام تجاري مرتبط است و به ارزش تامين شده بوسيله يك محصول يا خدمت به شركت يا مشتريان آن اضافه مي‌كند يا مي‌كاهد.
زمانيكه يك نام يا نشان تجاري تغيير مي‌كند، مقداري يا همه اموال يا بدهي‌ها تاثير خواهد داشت و حتي ممكن است از دست بروند، هرچند كه بعضي از آنها به نام و نشان جديد منتقل مي‌شوند.

اموال و بدهي‌هاي دارايي نام تجاري از محتوايي به محتواي ديگر تغيير مي‌كند.

برابر است با ظرفيت نام تجاري در ايجاد معاني و مفاهيم (Meaningsو ارزش افزوده (Added Value)