برند (Brand)

 

ترکيبي از نام، نماد، نشانه، طرح، شعار، علامت، URL يا  ترکيبي از آن‌ها که موجب شناسايي محصولات، تمايز آن از ساير محصولات و انتقال يک مفهوم يا احساس به مخاطب مي‌شود.

(American Marketing Association,2011)