ماه: نوامبر 2014

برندها برنده اند

برندها برنده اند و بی برنامه، برندها می میرند. برند محصول مدیریت موفق بازاریابی است که بایستی در ابتدا به ان فکر و برای ان برنامه ریزی کرد ولی اخرین چیزی است که از مدیریت موفق حاصل می شود.   منبع: پایگاه اطلاع رسانی دکتر محمد آزادی http://mohammadazadi.ir

هر گردی، گردو…

هر گردی، گردو نیست. همه برندها مشهورند ولی هر مشهوری برند نیست.   منبع: پایگاه اطلاع رسانی دکتر محمد آزادی http://mohammadazadi.ir

اگر بر مبنای استراتژی ارزش خود، مشتریان خود

اگر بر مبنای استراتژی ارزش خود، مشتریان خود را انتخاب نکنید، قطعا تدوین استراتژی های برند و سایر استراتژی های بازاریابی و بازارتان اثربخش نخواهند بود. منبع: پایگاه اطلاع رسانی دکتر محمد آزادی http://mohammadazadi.ir

اگر برای خود موقعیت یابی…

اگر برای خود موقعیت یابی نکنید، در نهایت افراد برداشتشان را از شما خواهند داشت.   منبع: پایگاه اطلاع رسانی دکتر محمد آزادی http://mohammadazadi.ir