اگر برای خود موقعیت یابی…

اگر برای خود موقعیت یابی نکنید، در نهایت افراد برداشتشان را از شما خواهند داشت.

 

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دکتر محمد آزادی

http://mohammadazadi.ir