همایش و نمایشگاه تراکنش برگزار شد + تصویر

transaction1394-1

transaction1394-2

transaction1394-3