گزارش و مصاحبه پرس تی وی از اولین کنفرانس استراتژی برند به همراه مصاحبه با دکتر محمد آزادی

گزارش پرس تی وی از اولین کنفرانس استراتژی برند

به همراه مصاحبه با دکتر محمد آزادی دبیر علمی کنفرانس استراتژی برند