دارايي هاي نامشهود برند

دارايي هاي نامشهود برند عبارتتد از:

١- داراييهاي بازاريابي

٢-داراييهاي قراردادي

٣-داراييهاي تكنولوژيك

٤-داراييهاي مرتبط با مشتريان

 

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دکتر محمد آزادی

http://mohammadazadi.ir