برند همان شهرت است؟

برند با شهرت متفاوت است. برند هویت است و شهرت ادراک از هویت.

 

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دکتر محمد آزادی

http://mohammadazadi.ir