برند همه چيز است و همه چيز برند

برند همه چيز است و همه چيز برند

 

Brand is everything and everything is Brand

 

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دکتر محمد آزادی

http://mohammadazadi.ir