سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

سازمان گسترش  و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) یک سازمان توسعه‌ای بوده که به منظور: «گسترش و نوسازی صنایع کشور از راه بررسی های علمی و صنعتی و تهیه و تربیت کادر مدیریت و تاسیس شرکتهای صنعتی، معدنی و خدماتی و یا مشارکت در آنها و کمک و راهنمایی‌های فنی به واحدهای صنعتی و معدنی» در سال ۱۳۴۶ تشکیل شده است.

ایدرو بر اساس قانون اجرایی کردن سیاستهای کلی اصل ۴۴ مکلف به سرمایه گذاری در حوزه های ذیل می باشد :‌
صنایع پیشرفته (High Tech)
مناطق کمتر توسعه یافته

 • همچنین براساس قانون تاسیس و اساسنامه سازمان نسبت به ارائه خدمات ذیل اقدام می نماید:
  نوسازی و توسعه صنعتی کشور
  توسعه مدیریت در صنعت
  مدیریت و اجرای پروژه های بزرگ صنعتی

  در این راستا این سازمان ماموریت  خود را اینچنین تبیین نموده است : “گسترش و نوسازی صنایع کشور در جهت رقابت ‌پذیری در عرصه جهانی از راه فراهم آوردن ملزومات توسعه صنعتی با هدف تامین منافع ذینفعانتا در جهت دستیابی به اهداف ذیل گام بردارد:
  توسعه صنعت کشور با ایجاد صنایع مبتنی بر فناوری‌های نوین
  کمک به ایجاد توازن صنعتی در کشور با انتخاب زمینه های مناسب و ارزش افزوده بالا
  دستیابی به توان تولید و عرضه تکنولوژی در صنایع منتخب سازمان
  توسعه قابلیتهای مدیریتی در بخش صنعت
  ارتقاء توان اجرای پروژه‌های بزرگ صنعتی در داخل و خارج کشور
  ارتقاء توان رقابت پذیری صنایع جهت حضور در بازارهای جهانی

 

سایت: ایدرو