دکتر محمد آزادی به دعوت دفتر توسعه فناوری وزارت بهداشت و انجمن علمی اطلاع رسانی بهداشتی و زیست پزشکی ایران در کنفرانس فناوری سلامت و شیوه های تحول در بیمارستان سخنرانی می کند

دکتر محمد آزادی به دعوت دفتر توسعه فناوری وزارت بهداشت و انجمن علمی اطلاع رسانی بهداشتی و زیست پزشکی ایران در کنفرانس فناوری سلامت و شیوه های تحول در بیمارستان سخنرانی می کند

دکتر محمد آزادی به دعوت دفتر توسعه فناوری وزارت بهداشت و انجمن علمی اطلاع رسانی بهداشتی و زیست پزشکی ایران در کنفرانس فناوری سلامت و شیوه های تحول در بیمارستان سخنرانی می کند.

بر اساس دعوت نامه ارسالی از سوی دبیر محترم علمی کنفرانس، دکتر آزادی در پنل ابعاد سازوکارهای جدید در ارزش افزایی فناوری سلامت در تاریخ سه شنبه ۹۳/۱۱/۲۸ از ساعت ۱۰:۲۰ تا ۱۲:۳۰ برگزار می گردد حضور داشته و سخنرانی ای را با عنوان برندسازی در خدمات مبتنی بر فناوری واقع در سالن همایش دانشگاه علوم پزشکی تهران واقع در تهران-بلوار کشاورز-نبش خیابان قدس خواهند داشت.

 

عناوین نشست های کنفرانس فناوری سلامت و شیوه های تحول در بیمارستان

یکشنبه: ۹۳/۱۱/۲۶

نشست اول : مدل اقتصادی به کارگیری فناوری سلامت در جهان و تحلیل مدل های موجود در ایران
نشست دوم: شیوه ها و فناوری های مدیریتی در ارائه مراقبت بالینی بهتر با هزینه کمتر
نشست سوم : پنل خدمات مبتنی بر فناوری برای بیماران در بیمارستان بدون مرز

دوشنبه:۹۳/۱۱/۲۷
نشست اول : نقش فناوری سلامت در ارتقاء کیفیت خدمات بیمارستانی
نشست دوم: زنجیره ارزش فناوری در بیمارستان
نشست سوم : چالش ها ، ضرورت ها و راهکارهای شکل گیری شرکت های دانش بنیان در حوزه فناوری های بیمارستانی
نشست چهارم : نقش کاربر پذیری فناوری های نوین در بیمارستان

سه شنبه:۹۳/۱۱/۲۸
نشست اول:شیوه های بسیج منابع و توسعه فناوری های نیروی انسانی تخصصی در نظام سلامت
نشست دوم : چالش ها ، ضرورت ها و راهکارهای شکل گیری شرکت های دانش بنیان در حوزه فناوری های بیمارستانی
نشست سوم : ابعاد ساز و کار های جدید در ارزش افزایی فناوری سلامت
نشست چهارم :مدل های عرضه کارآمد فناوری سلامت

چهارشنبه:۹۳/۱۱/۲۹
نشست اول: فرصت سازی برای مشارکت ذینفعان در فرایند تولید فناوری سلامت
نشست دوم : توسعه فناوری در مرزهای دانش
نشست سوم : مزیت رقابتی و ابعاد فرهنگ سازی در بکارگیری فناوری سلامت

 

برگزار کنندگان:

ستاد نوآوری دانشگاه علوم پزشکی تهران

مرکز توسعه فنآوری سلامت معاونت تحقیقات و فنآوری معاونت درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی،

انجمن علمی اطلاع رسانی بهداشتی و زیست پزشکی

زمان برگزاری: ۲۶ الی ۲۹ بهمن ۱۳۹۳

HBI1