وفاداری برند (Brand Loyalty)

وفاداري يك مفهوم مهم در استراتژي بازاريابي است و به‌گفته‌ي آكر وفاداري برند هسته‌ي مركزي ارزش ويژه‌ي برند می‌باشد. وی وفاداری به برند را تحت اصطلاح طنین برند تجاری مورد بررسی قرار می‌دهد که به ماهیت روابط مبتنی بر مشتری و حدی که مشتریان احساس همسازی و جور بودن با برند می‌کنند، باز می‌گردد. به کمک طنین برند درست و دقیق مشتریان بسیار وفادارند؛ فعالانه در تعامل با برند هستند و در تجارب خود با دیگران سهیم می‌شوند. این تعاریف از وفاداری به برند رابطه‌ی مستقیمی را بین وفاداری به برند و ارزش ویژه ی برند خاطر نشان می‌سازد. (Aaker,1991).

وفاداري منجر مي شود مشتريان در بين راه حل‌ها كمتر درجستجوي اطلاعات باشند. سولومون در سال 1992 نشان داد كه تصميمات خريد برمبناي وفاداري ممكن است به صورت عادت درآيد و اين ممكن است نتيجه‌ي رضايت از برند جاري باشد. اساس مشتريان وفاداري براي يك سازمان در كاهش هزينه‌ها و انجام كسب و كار داراي مزيت خواهد بود. (Benett & Rundle, 2001)

به‌طور كلي بايد گفت كه تعداد زياد مشتريان وفادار براي يك سازمان يك دارایی محسوب می‌شود و به‌عنوان مهم‌ترين عامل اثرگذار بر ارزش ويژه‌ي برند شناسايي شده است.