حضور دکتر محمد آزادی در اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی

دکتر محمد آزادی پیرو دعوت برگزارکنندگان اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی به کمیته علمی کنفرانس پیوست. 

عنوان سخنرانی ایشان در این کنفرانس، ارائه تجربیات در خصوص جایگاه تحقیقات بازاریابی در معماری برند سازمانها خواهد بود.

 

mrc2http://www.mktrconf.com