برندها برنده اند

برندها برنده اند و بی برنامه، برندها می میرند. برند محصول مدیریت موفق بازاریابی است که بایستی در ابتدا به ان فکر و برای ان برنامه ریزی کرد ولی اخرین چیزی است که از مدیریت موفق حاصل می شود.

 

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دکتر محمد آزادی

http://mohammadazadi.ir