اگر بر مبنای استراتژی ارزش خود، مشتریان خود

اگر بر مبنای استراتژی ارزش خود، مشتریان خود را انتخاب نکنید، قطعا تدوین استراتژی های برند و سایر استراتژی های بازاریابی و بازارتان اثربخش نخواهند بود.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دکتر محمد آزادی

http://mohammadazadi.ir